Regulamin Loterii Kaszpir Trike

REGULAMIN 

 

LOTERII PROMOCYJNEJ

pod nazwą „Loteria Kaszpir Trike”

1. ORGANIZATOR, NAZWA, CZAS TRWANIA, ORGAN WYDAJĄCY ZEZWOLENIE

1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą „Loteria Kaszpir Trike” (zwanej dalej Loterią) jest  Daniel Raczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Daniel Raczyński z siedzibą w miejscowości Szemborowo 28, 62-420 Strzałkowo, wpisaną  do Centralnej Ewidencji  Informacji o Działalności  Gospodarczej, NIP: 6671185722, Regon: 631132925, zwany dalej Organizatorem.

1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 01.04.2018 r. i trwa do dnia 15.12.2018 r. Termin ten obejmuje sprzedaż promocyjną, termin losowania,  nieprzekraczalny termin wydania nagród, ewentualne reklamacje. Sprzedaż towarów i usług uprawniających do udziału w Loterii, zwana dalej sprzedażą promocyjną trwa od dnia 01.04.2018 r. do dnia 09.09.2018 r.

1.3. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ  w Poznaniu.

1.4. Loteria przeprowadzana jest na terenie całej Polski.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII

2.1. Uczestnikiem Loterii, (zwany dalej Uczestnikiem) jest każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie prowadząca działalności gospodarczej z wyjątkiem osób wymienionych w pkt 2.2. Regulaminu, która dokonała osobiście jednorazowego zakupu dowolnego towaru z oferty Organizatora prezentowanej na stronie www.kaszpir-trike.com oraz www.kaszpirtrike.com lub dokonała zakupu osobiście u Organizatora loterii na jednorazową kwotę minimum 10 zł brutto (zwany dalej Produktem promocyjnym) od dnia 01.04.2018 r. do dnia 09.09.2018 r. i zachowała dowód zakupu tj. paragon . W przypadku zakupu zdjęć przez Internet wystarczy zaksięgowana płatność na koncie organizatora loterii i wypełniona Karta Loterii. W przypadku zakupu bezpośredniego tj. na stoisku promocyjnym dowodem zakupu będzie paragon, a Uczestnik zobowiązany jest wypełnić dodatkowo kartę zgłoszeniową zwaną Karta Loterii, która stanowi wyłączny dowód zakupu uprawniający do udziału w Loterii.

2.2 W Loterii nie mogą uczestniczyć: członkowie Komisji Nadzoru (zwanej dalej Komisją), pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora, w tym osoby zatrudnione na podstawie umów o dzieło i umów zlecenie oraz małżonkowie, dzieci, rodzeństwo wszystkich wyżej wymienionych osób.

3. ZASADY UDZIAŁU W LOTERII

3.1. W Loterii biorą udział osoby określone w punkcie 2.1, które spełniają następujące warunki:

a) zakupią przynajmniej jeden Produkt promocyjny w terminie od dnia 01.04.2018 r. do dnia 09.09.2018 r.;

b) w przypadku zakupu bezpośredniego tj. stoisko promocyjne dokonujący zakupu wypełnia Kartę Loterii

c) w przypadku zakupu przez Internet wystarczy zaksięgowana płatność na koncie Organizatora loterii oraz wypełniona Karta Loterii w zakładce Loteria

3.2. Każda Karta Loterii zawiera miejsce na wpisanie obowiązkowych, uprawniających do udziału w Loterii danych:

Imię, nazwisko, data urodzenia, nr telefonu, adres e-mailowy, adres zamieszkania.

Karta w części do wypełnienia zawiera również następujące obowiązkowe oświadczenia:

Wyrażam zgodę na udział w Loterii „Loteria Kaszpir Trike”.

Wyrażam zgodę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Loterii Daniela Raczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Daniel Raczyński z siedzibą w miejscowości Szemborowo 28, 62-420 Strzałkowo, na potrzeby związane z organizacją i przeprowadzeniem Loterii „Loteria Kaszpir Trike”.

Oświadczam, że nie jestem: członkiem Komisji Nadzoru, pracownikiem, współpracownikiem, przedstawicielem Organizatora, w tym osobą zatrudnioną na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenie, małżonkiem, dzieckiem, rodzeństwem wszystkich wyżej wymienionych osób.

Pod powyższymi oświadczeniami znajduje się miejsce na odznaczenie daty i podpisu Uczestnika Loterii.

3.3. Każdy Uczestnik Loterii może spełnić warunki regulaminu wielokrotnie. W przypadku wielokrotnego spełnienia warunków opisanych punkcie 2. i 3. niniejszego Regulaminu, Uczestnik Loterii będzie posiadał odpowiednio wielokrotną liczbę zgłoszeń w Loterii.

3.4. Prawidłowe zgłoszenie w Loterii spełnia wszystkie warunki opisane w punkcie 3 niniejszego Regulaminu. Warunkiem przyznania nagrody jest uregulowana płatność za zakup Produktu promocyjnego.

4. NAGRODA W LOTERII

4.1. Nagrodą w Loterii jest Motocykl trójkołowy Kaszpir Trike o wartości 52 890 zł brutto. Motocykl nie posiada homologacji.

Łączna ilość nagród w Loterii 1 szt., wartość nagrody w Loterii 52 890 zł brutto.

4.2. Nagrody w Loterii nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę.

5. LOSOWANIE NAGRODY W LOTERII

5.1 Losowanie nagrody odbędzie się 15.09.2018 r. w Gnieźnie, przy ul.Wrzesińskiej 49b/4. W losowaniu wezmą udział Uczestnicy, którzy zakupili przynajmniej jeden produkt promocyjny w terminie od dnia 01.04.2018 do dnia 09.09.2018r.

W przypadku zakupu bezpośredniego tj. stoisko promocyjne dokonujący zakupu wypełni Kartę loterii. W przypadku zakupu przez Internet wystarczy zaksięgowana płatność na koncie Organizatora loterii oraz wypełniona Karta Loterii znajdująca się w zakładce loteria na stronie wwwkaszpirtrike.com lub www.kaszpir-trike.com

5.2. Losowanie nadzoruje Komisja, o której mowa w punkcie 6 niniejszego Regulaminu.

5.3. Przed losowaniem w specjalnym pojemniku zostaną umieszczone wszystkie wydrukowane przez Organizatora prawidłowe Karty Loterii, spełniające warunki niniejszego Regulaminu oraz nadesłane za pośrednictwem strony www.kaszpir-trike.com lub www.kaszpirtrike.com w terminie i na zasadach opisanych w punktach 2 i 3 niniejszego Regulaminu.

5.4. Losowania ręcznego poprzez wyciągnięcie Karty Loterii z pojemnika dokona osoba wyznaczona przez Komisję. Komisja sprawdzi prawidłowość wypełnienia Karty Loterii. W przypadku potwierdzenia prawidłowości wylosowanej Karty Loterii Komisja przyzna nagrodę określoną w punkcie 4.1. Regulaminu Loterii.

5.5. W przypadku wylosowania nieprawidłowej, niezgodnej z Regulaminem Loterii Karty Loterii, Komisja odrzuci taką Kartę i dokona ponownego losowania nagrody. Czynności te zostaną powtórzone do momentu przyznania nagrody w Loterii, z zastrzeżeniem udziału w losowaniu właściwej ilości Kart Loterii.

5.6. Po zakończeniu losowania Komisja sporządzi protokół z jego przebiegu.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW  I ODBIÓR NAGRÓD W LOTERII

6.1. Wyniki losowania nagrody zostaną ogłoszone do publicznej wiadomości za pomocą sprzętu nagłośnieniowego, bezpośrednio po losowaniu i przyznaniu nagrody w dniu 09.2018 r. Organizator w terminie od 16.09.2018 r. zamieści wyniki losowania nagrody tj. imię nazwisko Zwycięzcy Loterii i nazwę nagrody na stronie www.kaszpir-trike.com lub www.kaszpirtrike.com w zakładce  Loteria „Loteria Kaszpir Trike”. Dodatkowo Organizator prześle informacje o wygranej w dniu 17.09.2017 r.  na wskazany na Karcie Loterii adres e-mailowy Zwycięzcy Loterii.

6.2.Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przepisami podatkowymi, podstawa prawna – Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 2032, ze zmianami.)

W przypadku Zwycięzcy Loterii – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej lub osoby fizycznej  prowadzącej działalność gospodarczą.

Organizator przed wydaniem nagrody pobiera od Zwycięzcy zaliczkę na zryczałtowany podatek od nagród w wysokości 10%.

6.4. Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedur i terminów określonych w art. 20 ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

6.5. Nagroda nieodebrana w terminie do 05.10.2018 r. przechodzi do dyspozycji Organizatora Loterii. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn od niego niezależnych, leżących po stronie Zwycięzcy.

7. ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWOŚCI ORGANIZOWANEJ LOTERII

7.1. Nad prawidłowym przebiegiem loterii czuwa powołana przez Organizatora Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana Komisją, w składzie której zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 88  znajduje się osoba posiadająca zaświadczenie o ukończeniu właściwego  szkolenia uprawniającego do nadzoru nad organizacją, przeprowadzaniem i rozliczaniem loterii promocyjnych. Organizator wydał Regulamin działania tej Komisji.

7.2. Komisja sporządza protokół podsumowujący z podaniem wyników Loterii.

7.3. Uczestnik Loterii może na swoje żądanie zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora Loterii.

7.4. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

7.5. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Loterii, należy zgłaszać w formie pisemnej – listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście na adres Organizatora Loterii z dopiskiem „Reklamacja –  „Loteria Kaszpir Trike” najpóźniej do dnia 17.10.2018 r. Decyduje data stempla pocztowego.

8.2 Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po 24.10.2018 r. nie są rozpatrywane mimo ich prawidłowej daty nadania.

8.3 Pismo dotyczące reklamacji powinno zawierać: datę i miejsce zdarzenia, imię, nazwisko Uczestnika Loterii składającego reklamacje, dokładny adres Reklamującego, jak również opis reklamacji, treść żądania i podpis Uczestnika Loterii składającego reklamację.

8.4 Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od otrzymania reklamacji, włączając w to pisemne zawiadomienie listem poleconym Uczestnika o wyniku reklamacji. Decyduje data nadania pisemnej odpowiedzi (listem poleconym) na reklamacje.

8.5 Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.

8.6 Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej Loterii promocyjnej wynosi 6 miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamacje.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Przystępując do Loterii, Uczestnik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem. Regulamin niniejszej Loterii jest umieszczony jest na stronie www.kaszpir-trike.com lub www.kaszpirtrike.com oraz w siedzibie Organizatora Loterii w terminie od 01.04.2018 r. do 17.10.2018 r.

9.2. Organizator oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestnika. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Loterii, przyznania i odbioru nagrody. Organizator przetwarza dane wyłącznie w przedmiotowym zakresie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. Poz. 922).

9.3. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

9.4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Loterii oraz we właściwych przepisach prawa.

9.5. Regulamin Loterii na pisemną prośbę Uczestnika Loterii przesłany jest e-mailem lub tradycyjną pocztą na wskazany przez niego adres.

9.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym: przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych z późniejszymi zmianami.

 

Organizator

Back to top
WALUTA / CURRENCY
EUR Euro